Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Disclaimer

Disclaimer

NL

Juridisch voorbehoud / Auteursrechten
Deze website is gecreëerd voor Huyze Max. Alle rechten zijn voorbehouden. Alle teksten, vormgeving, beeldmateriaal en de wijze waarop deze op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom.

De inhoud van deze website mag niet voor commerciële of particuliere doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd; noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website. Deze website bevat tevens afbeeldingen waarop auteursrechten van andere rusten.

Aansprakelijkheid
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de verstrekte informatie onjuistheden bevatten. Voordat u op de verstrekte informatie afgaat, dient zij op andere wijze bevestigd te zijn.

Huyze Max is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze website of van het afgaan op onjuiste informatie op deze website.

E-Mail
Door per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan.

Veranderingen site/aanbod
Huyze Max behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op het aanbod.

DE

Haftungsausschluss / Copyright
Diese Seite wurde für Huyze Max erstellt. Alle Rechte vorbehalten. Alle Texte, Design, Grafik und wie 
sie auf der Website angezeigt sind urheberrechtlich oder durch andere gesetzliche Schutz des geistigen Eigentums geschützt.

Der Inhalt dieser Website darf nicht zu kommerziellen oder privaten Zwecken, kopiert, verbreitet oder verändert werden, noch dürfen die Inhalte auf einer anderen Website wieder aufgenommen werden. Diese Website enthält auch Bilder, die sind urheberrechtlich von anderen Rest geschützt.

Haftung
Diese Website wird mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann die Information Ungenauigkeiten enthalten.

Huyze Max haftet nicht für Schäden, die direkt oder indirekt als Folge der Besuch dieser Website komt. Oder für Schäden nach dem Vertrauen auf falsche Informationen auf dieser Website.

E-Mail
Per E-Mail-Informationen ist für den Adressaten bestimmt. Die Nutzung dieser Informationen anderer als der Adressat ist nicht gestattet.

Ändern site / Angebot
Huyze Max behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung,  Änderungen an dieser Website oder auf das Angebot zu machen.

EN

Legal sphere/copyright. This website is created for Huyze Max. All rights are reserved. All texts, design, visual material and the manner in   which  they will be shown on the site are protected by copyright or other legal protection of intellectual property.

The contents of this website may not for commercial or private purposes be copied, distributed or changed; nor should any content be reinstated on another Web site. This website also contains images on which copyrights of other rest.

Liability. This website has been compiled with the utmost care. Nevertheless, the information provided may contain inaccuracies. Before you use the information provided, it should be confirmed by other means.

Huyze Max is not liable for any damages, which arises directly or indirectly as a result of visiting this Website. Huyze Max is also not liable for using incorrect information on this website.

E-Mail. By e-mail send information is only intended for the addressee. Use of this information by others than the addressee is not allowed.

Changes site/offers. Huyze Max reserves the right to make changes on this website or on the published offers, without prior notifications.